-->

Trending

แนะนำขั้นตอนการขอวีซ่าท่องเที่ยว อังกฤษ UK ทำยังไง ใช้เอกสารอะไร ราคาเท่าไหร่ ใช้เวลากี่วัน

ขอวีซ่าท่องเที่ยว UK ทำยังไง ใช้เอกสารอะไร ราคาเท่าไหร่ ใช้เวลากี่วัน

สอนยื่นวีซ่า UK ด้วยตัวเองทุกขั้นตอน พร้อมรายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้ และค่าใช้จ่ายทั้งหมด

บทความนี้ทาง ChaiMiles เขียนขึ้นจากรวบรวมข้อมูลการขอวีซ่าท่องเที่ยว UK ด้วยตัวเอง โดยเขียนจากประสบการณ์การขอวีซ่าท่องเที่ยว UK ในปี 2023 เพื่อให้เห็นถึงรายละเอียดขั้นตอนการขอวีซ่า ระยะเวลาที่ใช้ รวมไปถึงเอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อยื่นขอวีซ่า โดยบทความนี้ ไม่ใช่บทความของเจ้าของผลิตภัณฑ์ และไม่ได้รับการว่าจ้างจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ | ChaiMiles อาจจะได้รับผลตอบแทนจากการคลิก link ในบทความ ขอบคุณที่สนับสนุน ChaiMiles


วีซ่าท่องเที่ยว UK

วีซ่า UK เข้าประเทศไหนได้บ้าง

สหราชอาณาจักร (United Kingdom หรือ UK) ประกอบไปด้วย 4 ประเทศคือ อังกฤษ สกอตแลนด์ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ สำหรับคนที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวเข้า 4 ประเทศข้างต้น จะต้องขอวีซ่าท่องเที่ยว United Kingdom (UK)

นอกจาก 4 ประเทศข้างต้นแล้ว วีซ่า UK ยังสามารถใช้เข้าประเทศไอร์แลนด์ได้อีกด้วย โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติมคือ
 • ต้องเดินทางเข้าประเทศใน UK ก่อนเข้าไอร์แลนด์
 • อยู่ในไอร์แลนด์ได้ไม่เกิน 90 วัน
 • จำนวนวันที่อยู่ในไอร์แลนด์ รวมกับ UK จะต้องไม่เกินที่วีซ่า UK กำหนด (180 วัน)


วีซ่าท่องเที่ยว UK ราคาเท่าไหร่


สำหรับวีซ่าท่องเที่ยว UK จะมีด้วยกันทั้งหมด 4 ประเภทด้วยกัน โดยค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่าก็จะขึ้นกับระยะเวลาที่ต้องการ ไม่เหมือนกับการขอวีซ่า Schengen ที่ระยะเวลาวีซ่าจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถานทูต

ระยะเวลา ค่าธรรมเนียม
ไม่เกิน 6 เดือน 127 USD
ไม่เกิน 2 ปี 478 USD
ไม่เกิน 5 ปี 852 USD
ไม่เกิน 10 ปี 1,064 USD
ค่าธรรมเนียม กันยายน 2566


จองโรงแรม UK พร้อมส่วนลด Booking.Com

เอกสารในการขอวีซ่าท่องเที่ยว UK


โดยปรกติแล้ว การพิจารณาให้วีซ่าท่องเที่ยวจะดูจากหลักฐานทางการเงิน การทำงาน และการท่องเที่ยวเป็นหลัก ซึ่งเอกสารทั้ง 3 จะต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

คำถามยอดนิยม "ยื่นวีซ่า UK จะต้องมีเงินในบัญชีเท่าไหร่" ตอบสั้นๆง่ายๆ คือ เงินในบัญชีต้องสอดคล้องกับแผนการท่องเที่ยว และต้องสามารถอธิบายแหล่งที่มาของเงินในบัญชีได้ 

ตัวอย่างการคำนวณยอดเงินในบัญชี
 • ต้องการเที่ยว 10 วัน
 • จองโรงแรมคืนละ 5,000 บาท
 • ใช้จ่ายวันละ 2,000 บาท
 • ควรจะมีเงินในบัญชี (5,000 + 2,000) x 10 = 70,000 บาท
โดยปรกติแล้ว ทางสถานทูตจะขอ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ถ้าคำนวณเงินที่ต้องเตรียมไว้ได้แล้ว (เช่น ได้ยอดเงิน 70,000 บาท) ก็ควรจะมียอดเงินเก็บคงเหลือสะสมเข้ามาเรื่อยๆทุกๆเดือนจนครบ 70,000 บาท

ข้อห้ามที่สำคัญคือ - ไม่ควรยืมเงินคนอื่นมาใส่ไว้ในบัญชี แล้วทำการยื่นวีซ่าโดยทันที ควรมีเงินเหลือค้างในบัญชีอย่างน้อย 3-6 ในกรณีที่มีรายได้ไม่เพียงพอ แนะนำให้ยื่นแบบมีสปอนเซอร์เท่านั้น

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า


เอกสาร หมายเหตุ
Passport ปัจจุบัน
Passport เล่มก่อนหน้า ที่เคยมีเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ
Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ควรขอกับธนาคาร พร้อมตราประทับ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ
หนังสือรับรองเงินฝาก เป็นสกุลเงิน GBP ควรขอกับธนาคาร พร้อมตราประทับ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ
หลักฐานทางการเงินอื่นๆ เช่น หนังสือรับรองกองทุน ควรขอกับธนาคาร พร้อมตราประทับ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ
ทะเบียนบ้าน เป็นภาษาอังกฤษ สามารถขอได้ที่สำนักงานเขต
บัตรประชาชน เป็นภาษาอังกฤษ สามารถขอได้ที่สำนักงานเขต
หนังสือรับรองการทำงาน ส่วนสำคัญในเอกสาร
 • ระบุวันที่เริ่มงาน
 • ตำแหน่งงาน
 • รายได้
 • วันที่ลางาน
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
เอกสารยืนยันการจองโรงแรม
แผนการท่องเที่ยว ระบุคร่าวๆว่าแต่ละวันจะไปที่ไหนบ้าง
หนังสือแนะนำตัว เขียนแนะนำตัวสั้นๆ 1 หน้ากระดาษ
 • แนะนำตัวเองเบื้องต้น ทำงานอะไร รายได้เท่าไหร่
 • ตั้งใจจะไปเที่ยวกับใคร ที่ไหน กี่วัน พร้อมเขียนอ้างอิงประวัติการท่องเที่ยวที่ผ่านมา
 • เหตุผลที่ต้องกลับประเทศไทย เช่น ต้องกลับมาทำงาน ดูแลครอบครัว


สำหรับคนที่ไม่ได้ทงานประจำ ไม่มีหนังสือรับรองการทำงาน จะต้องยื่นหลักฐานอื่นๆเพิ่มเติม เพื่อแสดงแหล่งที่มาของรายได้
 • ค้าขายออนไลน์ Shopee / Lazada (ให้ใบสรุปยอดขายเข้าไปเพิ่ม)
 • เจ้าของกิจการ (ทะเบียนการค้า)
 • ฟรีแลนซ์ (หนังสือสัญญาจ้างงาน / สำเนาใบหัก ณ ที่จ่าย)
 • เกษียณแล้ว (มีรายได้จากเงินออม / เงินลงทุน / เงินปันผล ให้แนบเอกสารเหล่านี้ไปแทน)

ขั้นตอนการขอวีซ่าท่องเที่ยว UK


การขอวีซ่า UK ในกรณีที่มีเอกสารครบถ้วน สามารถยื่นขอวีซ่า UK สำหรับท่องเที่ยวได้ด้วยตัวเอง โดยใช้ระยะเวลาไม่เกิน 15 วันทำการ

โดยการขอวีซ่า UK สำหรับท่องเที่ยว จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด 4 ขั้นตอนด้วยกัน คือ
 • กรอกข้อมูลการขอวีซ่า
 • ชำระค่าวีซ่าท่องเที่ยว (จะได้รับรหัส GWF...............)
 • Upload เอกสารเข้าระบบ
 • ทำนัดหมาย และเก็บลายนิ้วมื้อที่ VFS
โดยในขั้นตอนที่ 1-3 สามารถทำได้ผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมด เมื่อดำเนินการในข้อ 1-3 เรียบร้อยแล้ว จะต้องทการนัดหมายเพื่อเก็บลายนิ้วมือและยื่น Passport ซึ่งทาง VFS จะเปิดให้จองวันล่วงหน้าได้ 1 เดือน เท่านั้น (ถ้าอยู่ในเดือนกันยายน จะสามารถจองได้ถึงเดือนตุลาคม)


ขั้นตอนที่ 1 : กรอกข้อมูลขอวีซ่า

กรอกข้อมูลวีซ่า UK สำหรับท่องเที่ยว

ในขั้นตอนเริ่มต้น ให้เข้าหน้าเว็บ https://www.gov.uk/standard-visitor/apply-standard-visitor-visa ซึ่งจะมีรายละเอียดค่าธรรมเนียมในการทำวีซ่าแสดงอยู่


ให้กดปุ่ม "Apply Now" เพื่อเริ่มทำรายการ โดยในขั้นตอนนี้ จะต้องทำการสร้าง Account โดยระบุ Email และ Password

เมื่อทำการสร้าง account เรียบร้อยแล้ว จะต้องกรอกข้อมูลบนหน้าเว็บประมาณ 50 หน้า (ไม่จำเป็นที่จะต้องทำให้เสร็จในครั้งเดียว สามารถทำแล้ว Save เอาไว้ และกลับเข้ามาทำต่อในภายหลังได้ โดยใช้ Email และ Password ที่ลงทะเบียนไว้)

สำคัญ
- ข้อมูลที่กรอกในส่วนนี้ จะมีข้อมูลเรื่องการทำงาน รายได้ ค่าใช้จ่าย โรงแรม รวมไปถึงข้อมูลคนในครอบครัว แนะนำให้เช็คเอกสารที่มีให้เรียบร้อยก่อนกรอกข้อมูล เพราะข้อมูลทั้ง 2 ส่วนจะต้องตรงกัน ถ้าขัดแย้งกันเมื่อไหร่ วีซ่ามีโอกาสถูกปฏิเสธสูง (***เมื่อไปกรอกไปจนถึงหน้าชำระเงินแล้ว จะไม่สามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลในส่วนนี้ได้แล้ว)

รออัพเดทวิธีการกรอกเอกสาร 50 หน้า เร็วๆนี้

ขั้นตอนที่ 2 : ชำระค่าวีซ่าท่องเที่ยว

เมื่อทำการกรอกข้อมูลเบื้องต้นบนหน้าเว็บเรียบร้อยแล้ว ระบบจะให้เข้าสู่หน้าชำระเงินค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า ซึ่งถ้าเข้ามายังหน้านี้แล้ว จะไม่สามารถกลับไปแก้ไขข้อมูลในขั้นตอนที่ 1 ได้

ในการชำระเงิน สามารถชำระด้วยบัตรเดบิต หรือเครดิตก็ได้ รองรับทั้ง Visa | Mastercard | AMEX

เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว บนเว็บจะแสดงหน้าจอใบเสร็จ พร้อมหมายเลขอ้างอิง ให้ทำการปริ้นหน้าจอนี้ไว้สำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิงในการยื่นวีซ่าที่สำนักงาน VFS


ขั้นตอนที่ 3 : จองวันที่เก็บลายนิ้วมือ

หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะได้รับ Email จากทาง VFSHelpLine พร้อมกับรหัส Application ที่ขึ้นต้นด้วย GWF..............

ให้ทำการเข้าไปบนหน้าเว็บ Login | VFS Global เพื่อทำนัดหมาย โดยระบบจะเปิดให้ทำนัดหมายได้ 1 เดือนล่วงหน้าเท่านั้น (ตัวอย่างเช่น อยู่เดือนกันยายน จะสามารถทำนัดหมายได้ถึงเดือนตุลาคม)

สำนักงาน VFS ในประเทศไทย

สำนักงาน VFS Global สำหรับยื่นวีซ่า UK จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 7 แห่ง โดยสาขาใหญ่สุดจะเป็น Bangkok - ตึก Trendy สุขุมวิท 13

ทำนัดหมายเก็บลายนิ้วมือที่ VFS - วีซ่า UK

เมื่อทำการนัดหมายเรียบร้อยแล้ว ทาง VFS จะมีเสนอบริการเสริม สำหรับแจ้งความคืบหน้า และการส่ง Passport ผ่านทางไปรษณีย์ 

สำหรับคนที่ไม่สะดวกไปรับเล่มที่สำนักงาน VFS ChaiMiles แนะนำว่าให้ซื้อบริการส่งไปรษณีย์ในขั้นตอนนี้ได้เลย

ในส่วนของการแจ้งความคืบหน้าผ่านทาง SMS อันนี้ขึ้นกับความสะดวกของแต่ละคน (โดยปรกติทาง VFS จะมีส่ง Email แจ้งความคืบหน้าอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องซื้อเพิ่ม)


ขั้นตอนที่ 4 : Upload เอกสารเข้าระบบ

ในส่วนของการ Upload เอกสารเข้าระบบ ทาง VFS จะแบ่งกลุ่มของเอกสารเอาไว้ค่อนข้างชัดเจน ให้ Upload เอกสารให้ถูกต้องตามแต่ละกลุ่ม โดยสามารถทำได้ครั้งละไม่เกิน 5 ไฟล์ ขนาดไฟล์รวมไม่เกิน 5 MB และควร Upload เอกสารทีละกลุ่ม

Upload เอกสารยื่นวีซ่าท่องเที่ยว UK

เมื่อทำการ Upload เอกสารเรียบร้อยแล้ว ทาง VFS จะมีส่ง Email เพื่อแจ้ง List เอกสารที่ Upload ไปทั้งหมด ***โดยจะต้องปริ้นเอกสาร Document List ตรงนี้ และนำไปวันที่เก็บลายนิ้วมือด้วย***

ขั้นตอนที่ 5 : เก็บลายนิ้วมือ ยื่น Passport

สำนักงาน VFS ตึก Trendy ยื่นวีซ่า UK

สำหรับคนที่เลือกมาเก็บลายนิ้วมือที่ VFS Bangkok จะอยู่ที่ซอยสุขุมวิท 13 เดินเข้าไปด้านในกดลิฟท์ขึ้นไปชั้น 28 แนะนำให้มาก่อนเวลาประมาณ 15 นาที

เอกสารที่ต้องเตรียม

 • Passport ตัวจริง
 • สำเนา Passport
 • Document Checklist (จะอยู่ใน Email ที่ได้รับจาก VFS ตอนที่ Upload เอกสารเรียบร้อยแล้ว)

เนื่องจากภายใน VFS จะไม่อนุญาติให้ถ่ายรูป ChaiMiles จึงไม่มีรูปมาโชว์ แต่อธิบายขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้
 • นำเอกสารที่เตรียมยื่นให้กับพนักงานหน้า Counter จะได้รับรหัสเก็บลายนิ้วมื้อ
 • นั่งรอด้านใน พนักงานจะเรียกตามรหัส เพื่อยืนยันรายละเอียดการขอวีซ่า พร้อมกับให้เขียนชื่อ และที่อยู่ สำหรับจัดส่ง Passport (สำหรับคนที่ซื้อบริการส่งไปรษณีย์)
 • พนักงานจะให้เอกสารพร้อมรหัส EMS Tracking ของไปรษณีย์ไทย เอาไว้ติดตาม Passport
 • จากนั้นรอเรียกอีกครั้งเพื่อทำการเก็บลายนิ้วมือ
 • เสร็จสิ้นขั้นตอนการเก็บลายนิ้วมือ ใช้เวลารวมประมาณ 30 นาที

เมื่อทางสถานทูตพิจารณาวีซ่าเรียบร้อยแล้ว จะมีส่งแจ้งทาง Email ว่าได้ทำการจัดส่ง Passport ออกมาแล้ว โดย Email นี้ ไม่ได้เป็นการแจ้งว่าวีซ่าได้รับการอนุมัติหรือไม่ ChaiMiles แนะนำให้เช็ค Email ช่วงค่ำๆอีกครั้ง ถ้าไม่มี Email ปฏิเสธการให้วีซ่า ก็เตรียมรับเล่มอย่างสบายใจได้เลย

สำหรับคนที่ถูกปฏิเสธวีซ่า ทางสถานทูตจะส่ง Email พร้อมชี้แจงรายละเอียดว่าขาดข้อมูลอะไรบ้าง สามารถเตรียมเอกสารเพื่อชี้แจงรายละเอียดในแต่ละข้อ และยื่นขอวีซ่าใหม่ได้ทันที (ไม่จำเป็นต้องเว้นระยะห่าง)

สรุปรายละเอียด

การขอวีซ่าท่องเที่ยว UK ไม่ใช่เรื่องยาก สามารถทำได้เองโดยไม่ต้องจ้าง Agency ขอเพียงเตรียมเอกสารที่จำเป็นให้พร้อม และกรอกข้อมูลต่างๆให้ตรงกับเอกสารและความเป็นจริง

จองโรงแรม UK พร้อมส่วนลด Agoda


Post a Comment

Previous Post Next Post